Hurtownia i sklep szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego,
odczynników chemicznych, art. medycznych i BHP

Zaloguj się aby mieć dostęp do cen
Login:
Hasło:

REGULAMIN firmy SLINAP Bogdan Lisowski

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póź. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.slinap.com.pl.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – SLINAP Bogdan Lisowski z siedzibą w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 127/129; NIP 7260251346; REGON 004355303, KRS: 545004, adres e-mail:  biuro@slinap.com.pl.
  2. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.slinap.com.pl.
  3. Klient  –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie;
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  5. Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami.). 

§ 2.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów.
 2. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
  W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.slinap.com.pl/rejestracja.php oraz kliknąć przycisk „Rejestruj”. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu biuro@slinap.com.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego regulaminu.
 3. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 4.
Warunki dokonywania zakupów

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu nie jest niezbędne utworzenie przez Klienta konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. dane adresowe do wysyłki,
  4. numer telefonu,
  5. dane do faktury VAT (wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).
 4. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest wysyłane przez Sklep niezwłocznie na wskazany przez Klienta adres mailowy.  
 6. W przypadku niedostępności części lub całości przedmiotu zamówienia, Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu czasu realizacji lub anulowaniu zamówienia.
 7. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać realizację zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 8. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej (FedEx) lub Poczty Polskiej lub za pośrednictwem innej firmy spedycyjnej wskazanej przez Klienta. Klient ma również możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie sklepu (SLINAP, ul. Limanowskiego 129; Łódź).
 9. Zamówienia produktów oznaczonych symbolem „dostępny”, które wpłyną do godz. 13oo w dni robocze, realizowane (wysyłane) są za pobraniem jeszcze tego samego dnia, a w przypadku płatności przelewem - tuż po zaksięgowaniu wpłaty.
 10. Klienta i Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 11. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.
 12. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  1. Przelew bankowy;
  2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską;
  3. Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;
 13. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty (§ 4 ust. 12 lit. a niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze (§ 4 ust. 12 lit. b, c niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru.
 14. Do zakupionego towaru dołączana jest faktura potwierdzająca dokonania zakupu.

§ 5.
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionego artykułu bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne i dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego artykułu z umową. W szczególności sprzedany artykuł jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które artykuł tego rodzaju powinien posiadać ze względu na oznaczony w umowie cel albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jego przeznaczenia;
  4. został kupującemu wydany w stanie niezupełnym lub niekompletnym.
 3. Sprzedany artykuł ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 4. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:
  1. drogą mailową na adres biuro@slinap.com.pl;
  2. drogą pocztową na adres: SLINAP, ul. Limanowskiego 129; 91-335 Łódź.
 5. Klient w reklamacji powinien podać: 
  1. swoje imię i nazwisko;
  2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np.: numer faktury lub paragonu, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia itp.);
  3. przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową;
  4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany artykułu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 9. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 10. Jeżeli artykuł sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy artykuł na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli artykuł był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo jeśli Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany artykułu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 11. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany artykułu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady artykułu, chyba że doprowadzenie nabytego artykułu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość artykułu wolnego od wad, rodzaju i znaczenia stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia jego żądań.
 12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Jeżeli artykuł sprzedany ma wadę, Klient może żądać wymiany artykułu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego artykułu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego artykułu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego artykułu.
 15. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy artykuł do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj artykułu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie artykułu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić artykuł Sprzedawcy w miejscu, w którym się on znajduje.
 16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania artykułów Klientowi. Jeżeli kupującym jest Konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używany artykuł ruchomy, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania artykułu Klientowi.

§ 6.
Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4 poz. 25 z póź. zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektorach handlowych i tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.

  Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. W celu zainicjowania takiego postępowania konsument powinien skierować do takiego sądu polubownego odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sporu. W takim wniosku należy dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy) oraz przedmiot sporu. Do tak sporządzonego i podpisanego wniosku należy ponadto dołączyć jego odpis w celu doręczenia go stronie przeciwnej (przedsiębiorcy).

  Jeżeli spełnione są przesłanki rozpatrzenia sporu przez sąd i złożonemu wnioskowi można nadać dalszy bieg, przewodniczący stałego polubownego sądu konsumenckiego doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej (przedsiębiorcy) i wzywa ją, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku. Jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że zgadza się na rozpoznanie sporu przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Z kolei w razie bezskutecznego upływu powyższego tygodniowego terminu albo jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wniosek konsumentowi, informując o przyczynie zwrotu. Warunkiem rozpoznania sporu przez stały polubowny sąd konsumencki jest zatem zgoda obu stron na rozstrzygnięcie tego sporu przez taki sąd.

  Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego jest wolne od opłat. Jeżeli natomiast podjęcie przez taki sąd czynności jest połączone z wydatkami (np. opinia rzeczoznawcy), sąd wzywa stronę, która wnosiła o podjęcie tej czynności, do złożenia zaliczki na pokrycie tych wydatków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie danej czynności lub sąd czynność zarządził z urzędu, sąd wzywa strony do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku.

  Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim sądem stanowią tytuły egzekucyjne. Po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd taki wyrok lub ugoda, jako tytuł wykonawczy, stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

  Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

 2. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może podjąć działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie takie może zostać wszczęte na wniosek konsumenta lub z urzędu.

  W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Wojewódzki inspektor może przy tym wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.

  Wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.

  Wniosek o mediację konsument powinien złożyć do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Wniosek może być złożony pisemnie (poczta, poczta elektroniczna, fax, bezpośrednio w sekretariacie inspekcji) lub ustnie (do protokołu). We wniosku konsument powinien dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy), przedmiot sporu, opisać swoje żądanie oraz dołączyć kserokopie pism mających znaczenie dla sprawy (np. paragonu, opinii rzeczoznawcy itp.).

  Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

 3. Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów

  Każdy konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z póź. zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

  Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

  Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z. póź. zm.).

  Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

  Dane teleadresowe do najbliższego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów można znaleźć w wyszukiwarce Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem http://uokik.gov.pl/kontakt.php.

  Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9oo – 17oo pod numerem telefonu 800 007 707 konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentów (szczegóły dostępne pod adresem http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,745,infolinia-konsumencka-800-007-707.html).

§ 7.
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres: SLINAP, ul. Limanowskiego 129; 91-335 Łódź.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku walut, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest artykuł nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest artykuł ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest artykuł dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którey po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są artykuły, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza artykuły inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub artykułów;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8.
Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi konsumentami

 1. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności opisanych w § 4 ust. 10 niniejszego regulaminu. W szczególności Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady artykułów, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz oraz kosztów jej wysyłki. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 9.
Prawa autorskie

Wszelkie treści dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika itp. stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 z póź. zm.). Korzystanie z tych treści jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.slinap.com.pl/regulamin.php, lub poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 stycznia 2015 roku.

[1] Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Sprzedawcę rozumie się także usługodawcę w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie w jakim Sprzedawca świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną

[2] Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Klienta rozumie się usługobiorcę w znaczeniu tej ustawy, w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną

  


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie artykułów lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie artykułów.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas poinformować:

  Dane Sprzedawcy:

  SLINAP Bogdan Lisowski
  ul. Limanowskiego 127/129
  91-335 Łódź
  Telefon: +48 42 651 63 20
  Faks: +48 42 613 10 19
  e-mail: biuro@slinap.com.pl

  O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia artykułów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania artykułów lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu artykułów.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości artykułów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania artykułów.

 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:

  SLINAP Bogdan Lisowski
  ul. Limanowskiego 129
  91-335 Łódź
  telefon: +48 42 651 63 20
  e-mail: biuro@slinap.com.pl

   

  Ja/My(*) niniejszym informuję/(-emy)(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży następujących artykułów(*) umowy dostawy następujących artykułów(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących artykułów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Data zawarcia umowy /odbioru(*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Adres konsumenta(-ów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Podpis konsumenta(-ów)
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  (*) Niepotrzebne skreślić.

   

   

Strona główna Asortyment Główni partnerzy handlowi Regulamin
sklepu
Kontakt
Jak dojechać
Polityka
prywatnosci
Agencja interaktywna